Lyagervej 4

2. MISSIONSHUS

LYAGERVEJ 4

 

Den 3. april 1916 nedlagdes grundstenen til det nuværende missionshus,

altså ved Lyager skole. Der nedlagdes en skrivelse af følgende indhold:

,,I det Herrens Aar 1916 den 3. April — medens Biskop G. Koch var Biskop

over Ribe Stift og Provst 0. Boeck var Provst i Bølling Herred — blev Grundstenen

nedlagt til det ny Missionshus af Sognepræst for Dejbjerg Sogn, Phillip

Levin von Beck Boeck.

 

Dette nye Missionshus blev opført ved Lyager Skole, medens det gamle Mis-

sionshus, hvortil Sognepræst Norup nedlagde Grundstenen, laa paa Sortekro

Bakke og blev nedbrudt.

 

Vi agter at overdrage det til Kirkelig Forening for Indre-Mission i Danmark.

Det er vor Bøn til Gud, at dette Hus maa blive til Guds Ære og til Forherli-

gelse af Jesu dyrebare Navn, og at Guds Aand maa vejlede mange Sjæle til

Sandheden og til at gaa ind i Guds Rige som frelste Sjæle. Maatte Guds Aand

falde over alt Kød og fylde Huset med Guds Herlighed — og dette Ord blive

prædiket og levet: 1. Kor. 2, 2 Jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden

Jesus og ham korsfæstet”.

 

Omkring 1. juli 1916 afholdtes et møde, hvor der valgtes bestyrelse. Valgt

blev: Peder Ganer, Skydstofte, Niels Kjærgaard, Alkjærsig, Peder Krejbjerg,

Nisgaard, Laurids Lauridsen, Lyager, og Hans P. Jensen, Stampen. P. Ganer

valgtes til formand og Niels Kjærgaard til kasserer.

 

Den 2. oktober 1916 indviedes missionshuset af provst Boeck, Lønborg.

I ti år skete der ingen forandring i bestyrelsens sammensætning, men i

1926 døde Laurids Lauridsen, og i hans sted indvalgtes lærer Bendix.

 

Ved Peder Ganers bortrejse fra sognet blev Anthon Pedersen, Lyager

gaard, valgt ind i bestyrelsen, og lærer Bendix overtog formandsposten.

 

Ved Niels Kjærgaards død i 1931 blev Boile Overgaard, Vognbjerg, valgt

i hans sted, og Anthon Pedersen fik hvervet som kasserer.

 

I 1938 ønskede P. Krejbjerg at udtræde af bestyrelsen, og Søren Jørgen

sen valgtes. Året efter erstattedes lærer Bendix af Kr. Krejbjerg. Herved

blev Søren Jørgensen formand.

 

Den 14. oktober 1941 afholdtes 25 års jubilæum i missionshuset, som nu

var blevet malet og sat i god stand. Ved den lejlighed talte folketingsmand

Vesterager og medlem af landstinget, lærer P. Poulsen. Hans P. Jensen frem

kom efter aftale med en oversigt over de forløbne 25 år samt mindedes med

forsamlingens tilslutning de venner, som ikke mere var blandt os.

 

I 1965 er det meningen at sælge missionshuset i Lyager og opføre et nyt

ved Dejbjerg kirke.

 

Der er gået 60 år og mere, siden vækkelsen gik over Dejbjerg, og så me

get blev forandret. I et sogns historie er det ingen lang tid, men i det enkelte

slægtieds historie bliver tidsrummet afgørende.

 

Af de beboere i sognet, som oplevede disse begivenheder og måske selv

blev forandrede derved, er der kun få tilbage. De fleste er kaldt bort og er

ikke mere iblandt os.

 

Spørger nogen nu: blev disse mennesker, efter at de var vakte og om

vendte, bedre, end de var før, eller blev de bedre end andre mennesker?

bliver svaret ikke nemt at give.

 

Spurgte man dem selv, tror jeg, de ville sige nej.

 

Vil man forandre spørgsmålet derhen: havde de det bedre end andre? må

svaret sikkert

.

Menneskeåndens liv og samfund med den levende Gud fører vel med sig

kamp og strid, og tit og ofte er livet, som vi synger: ,,Nu i sorrig, nu i glæde,

nu i fald og nu i sæde” — men den, der havde troen i eje på, at hans synd var

udslettet, og at han var fri for anklage og dom, han var alle kampe til trods

et lykkeligt menneske, og vi har set mange gå herfra med glæde og frimo-

dighed. Men — her er et men — troen er det første, men dersom troen ikke

bliver omsat i tjeneste og ikke viser sig virksom i kærlighed, bliver det van-

skeligt — måske umuligt — at bevare troens frimodighed og glæden i Gud, og

følgen af at unddrage sig tjenesten bliver tvivl og frygt, og glæden i Gud

forsvinder fra menneskets liv.

 

Derimod viser erfaringen, at det menneske, der i tro tog imod Guds nåde

i Jesus Kristus og derefter omsatte denne tro i tjenende virksomhed, trods

alt, hvad han måtte kæmpe imod, blev et lykkeligt menneske. Han har gang

på gang erfaret sandheden af de ord, vi synger i en salme: ,,Mens dage

komme, dage fly, Guds nåde dog hver morgen ny”.

 

Så er de svundne, de stærkt bevægede tider — nu er de borte, de mænd og

kvinder, der satte præget på Dejbjerg sogn for lange tider. Nu er det os, det

gælder, vor tro og vor tjeneste, der er brug for og spørges om, og her er det

vi så ofte klager over, at det kun går småt, og at det er de ringe tings dage.

 

Men er vi, vor tro og vor tjeneste ringe, så er dog Gud den samme som i

vore fædres dage. Lad os da gå til ham og få samme hjælp og frelse som de.

 

Herre, vær os evig nær!

Vær os nær, når sol oprinder,

Og når sol og stjerneskær

I den dybe nat forsvinder!

Lad din Ånd ej fra os vige,

Til vi ser dig i dit rige!

 

(B. S. INGEMANN)

 

Huset har været missionshus. Efter der i 1966 var blevet bygget et nyt i kirkebyen, blev huset solgt.

 

De nuværende ejere er Gitte og Erik Lund Hansen. Børn: Susanne, Anette

Erik og Gitte Lund er ansat hos AL STÅL i Skjern

 Susanne f. 1970 bor i Vanløse

Charlotte f. 1973 bor i Vanløse

Anette f. 1980 bor på Frederiksberg