Dejbjergvej 23

MARGRETHELUND

DEJBJERGVEJ 23

Under omtale af Dejbjerglund så vi, at Ramsings svigersøn, Chr. Aug.

Kaysen, efter at hans første kone, Karen Glerup Ramsing, var død, blev

gift med en anden af Ramsings døtre, Marie Margrethe, og fik en gård un-

der Dejbjerglund, kaldet efter hustruen: Margrethelund.

 

Denne gård, der havde sit jordtilliggende vest for kommunevejen, lå i

nærheden af det sted, hvor nu mergelgraven er. Ved tællingen 1834 var

Marie Margrethe på gården benævnt enke og ejerinde og sammen med

hende var forpagter Hans Nissen Smidt.

 

Vilhelm Dresler købte i 1850 gården; han nedrev bygningerne og lagde

atter jorden sammen med Dejbjerglunds.

 

Efter Dejbjerglunds brand i 1921 og den følgende udstykning, blev der

bygget en gård vest for kirken, og denne fik nu navnet Margrethelund

 

Gården opførtes af Christen Astrup, som i 1926 solgte den til Jeppe Kongensholm

fra Hanning. Jeppe er gift med Karen Pedersen fra Bølling. Han

havde tidligere en gård i Lønborg. 1929-44 var Jeppe medlem af sognerådet

(fra -33 som formand), han var i menighedsrådet fra 1945-53, siden

1945 medlem af provstiudvalget, 1946 til -62 medlem af Ringkøbing Amtsråd.

 

Disse hverv har haft med sig et stort arbejde på mange områder. I 1959

blev han ridder af Dannebrog. I 1953 nedbrændte gårdens avlsbygninger ved

lynnedslag, hvorpå Jeppe solgte den og byggede et hus nord for gården.

Børn: Maja, se nedenfor, Jane, gift med Ejner Dideriksen, har en gård i Lønborg,

Jens, gift med Erna Lillelund, installatør i Skjern

 

Ernst Sandager, gift med Maja Kongensholm, har nu haft gården siden

1953. Ernst blev i 1962 udnævnt til sognefoged; han blev valgt ind i menighedsrådet

1961 (kirkeværge) og i sognerådet i 1962. Ved gårdens

drift har han særlig lagt an på svineavl. Han er indehaver af ,,Avlscentret

Dejbjerg". At dette arbejde er lykkedes, ses bl.a. af, at han i 1962 ved

ungskuet i Herning fik jyllandspræmien for skuets bedste orne.

Børn:Helge, Peder, Jeppe, Karen og Inger.

 

Her boede Maja og Ernst Sandager til 1986,da de flyttede til Skjern. Villy Osmundsen var den nye ejer, han er sjællænder. Villy blev senere gift men Ernst Sandagers datter Karen. De har børnene: Anne Sofie, Nina og Frederik.I 1987 købte Villy Sandagervej 2 til. Villy Osmundsen driver gården med både køer og grise.

 

I 1998 solgte han gården til Holger Larsen, og familien flyttede til Skjern.