Bøgholt - den gamle præstegård

BØGHOLT - GL PRÆSTEGÅRD

Præstegården lå før i tiden der, hvor nu stationsbyen er, og gården havde et
stort jordtilliggende. Her lidt vest for den nuværende bane har præsterne
da boet.
Efter Jørgen Hansen Bangs død blev sønnen, Jens Bang, i 1781 præst.
Ved folketællingen i 1787 (der såvel som tællingen i 1801 blev foretaget
af præsten) står der ved præstegården: Jens Jørgensen Bang, Husbond, 52
Aar, gift, Sognepræst; Ane Hedevig Holm, Madmoder, 38 Aar, gift. Der er
opført 3 karle og 3 piger, men ingen forpagter, hvilket kunne tyde på, at
præsten selv har drevet gården. Under listen fra 1787 står:
Tilsammen i Dejbjerg Sogn 299 (Personer)?
Saaledes allerunderdanigst forfattet
Dejbjerg Præstegaard 30te Juli 1787
af J. Bang.

(Ejerlavskortet fra 1818 viser, at præstegården oprindeligt lå hvor stationsbyen i dag ligger, med dam og haveanlæg)

I 1801 opgives præstegårdens beboere således:
Hr. Jens Bang, Præst 67 Aar gift Sognepræst for Dejbj.Hanning
Ane Hedevig Holm, hans Kone 51 Aar gift
Mette Dorthe Holm 9 Aar ugift
Mads Mortensen, Karl 40 Aar ugift Auflskarl
Christen Knudsen, Karl 34 Aar ugift Recrut
Niels Pedersen, Karl 48 Aar ugift 3. Karl
Christen Laustsen, Dreng 15 Aar ugift
Mette Laustdatter, Pige 27 Aar ugift Køkkenpige
Bodil J. Laustdatter, Pige 29 Aar ugift Bryggerspige
Anna Jørgensdatter, Pige 57 Aar ugift Stuepige
Anne K. Laustdatter, Pige 15 Aar ugift
Til Huse
Provstinde Maren Bang 72 Aar Enke Præstens Stifmoder
Zidsel Christensdatter, Pige 45 Aar ugift

Under den samlede optælling står:
Dejbjerg Sogns Beløb = 300. Sognepræsten for Dejbjerg og Hanning Sogne
døde under Optællingen d. 6. Febr. Derfor attesteres Rigtigheden af Herreds
Provsten. (O. Müller)?

Jens Bangs efterfølger, Niels Grave, var her kun fra 1801 til 1806 og efterfulgtes
af Hans Christian Jespersen. I hans tid indtraf den begivenhed, der
medførte en ny præstegård på en fly plads. En gammel kilde beretter herom
(Ringkjøbing Amts Dagblad — Fra By og Egn i gamle Dage):
,,Sidste Mandag den 26de Juli (1819) var for nogle Steder en sørgelig Dag,
da ved Middagstid optrak en Torden i Sydøst. Paa denne Dag stødte den i
Egnen af Dejbjerg paa en fra Sydvest kommende Torden og foraarsagede et
skrækkeligt Uvejr. Lynilden slog ned mange Steder, dræbte adskillige Kreatu
rer, og bedøvede flere Mennesker; i Dejbjerg Præstegaard nedslog den noget
over Kl. 3 og lagde indtil Kl. 4 næsten den hele Gaard i Aske. For at standse
Ilden, forsøgte man at nedbrække Taget over en Port, som var over 30 Fag fra
Stedet, hvor Lynilden først tændte; men forinden 4 Minutter var Luer ogsaa
her og gjorde Bygningernes Redning umulig. Man reddede nu af Indboet alt
hvad man kunde, og det lykkedes ved de Tililendes Hjælp at faae det meste
bierget, undtaget paa Loftet og i Kielderen, hvor Alt, og deriblandt 8 Tdr.
Korn, snart opbrændte. Ligeledes brændte en Postvogn, en Kalesche, Plov og
Harver, Hestetøi, samt mange af Gaardens Redskaber, som vare i Laden, hvor
Ilden tændte. Ved Guds Forsyn reddedes til Forundring Forpagterens Boelig,
der kun var 2 Alen fra det brændende Vaaningshus”.
Af foranstående fremgår, at der på dette tidspunkt har været forpagter på
gården.
Der gik dengang (som nu) lang tid, både vinter og vår adskillige gange,
før man nåede til en løsning af det ved branden opståede præstegårdsspørgs
mål. Først i 1828 blev den nye præstegård opført, hvor nu Bøgholt ligger.
Den første præst, der tog den ny bolig i brug, var Poul Brynjolfson Peter
sen. Allerede året efter, i 1829, blev han imidlertid efterfulgt af Thomas
Nikolaj Nielsen.
At den nye gård formåede at være ramme om en større husstand bærer
efterfølgende tælling i 1834 vidnesbyrd om.

Thomas Nikolaj Nielsen 30 Aar gift Sognepræst
Laurette Severine Wesenberg 27 Aar gift hans Kone
Deres børn:
Jens Carl Wesenberg Nielsen 2 Aar
Jacob Tücho Hoffmand Nielsen I Aar
Tjenestefolk:
Christen Madsen 27 Aar ugift
Sidsel Christensdatter 26 Aar ugift
Mette Christiansdatter 30 Aar gift Amme hos Præsten
Niels Madsen Bunde 50 Aar gift Forpagter i Præstegaarden
Mariane Laustdatter 41 Aar gift hans Kone
Deres børn:
Laurids Pedersen 15 Aar Forpagterens Stedsøn
Mads Nielsen 12 Aar
Mariane Nielsdatter 11 Aar
Ane Nielsdatter 8 Aar
Ane Kirstine Nielsdatter 5 Aar
Mette Marie Nielsdatter 3 Aar
Mette Marie Andersdatter 68 Aar Enke Husmoderens moder,
der af dem forsørges
Forpagterens tjenestefolk:
Jens Christian Pedersen 32 Aar ugift
Thue Andersen 37 Aar ugift
Else Andersdatter 28 Aar ugift

Fra 1836 til 1850 tog pastor Langøe præstegården i besiddelse. Vi tager
et blik over husets beboere ved tællingen i 1845: (Stednavne angiver føde-
sted).
Severin Clemens Langøe 52 Aar gift København Sognepræst
Johanne Margrethe Schmidt 38 Aar gift Lemvig hans Kone
Deres børn:
Anton Fr. Christian Langøe 14 Aar gift Ringkøbing
Christine Severine Langøe 12 Aar Ringkøbing
Adolph Langøe 11 Aar Ringkøbing
Jens Christian Langøe 10 Aar Ringkøbing
Tjenstefolk:
Jens Peter Houlesen 33 Aar ugift Skjern Tjenestekarl
Mette Iversdatter 39 Aar ugift Skjern Tjenestepige
Bodil Pedersdatter 27 Aar ugift Stauning Tjenestepige
Ole Nielsen 29 Aar gift Ny Sogn Forpagter
Kirsten Marie Knudsdatter 29 Aar gift Ny Sogn hans Kone
Maren Olesen 1 Aar Dejbjerg deres Datter
Tjenestefolk:
Peder Christensen 39 Aar gift Ølstrup
Else Marie Nielsdat er 35 Aar ugift Hanning
Jens Axelsen 18 Aar ugift Stauning

Efter pastor Langøes afrejse i 1850 kom i 1851 A. C. Jungersen. At
præstegården også i hans tid husede mange mennesker, viser tællingen i
1860.

Niels Andersen 32 Aar gift Sdr. Lem Forpagter
Maren Mikkelsen 28 Aar gift Dejbjerg hans kone
Deres børn
Else Johanne Nielsen 4 Aar ugift Dejbjerg
Anders Nielsen 2 Aar ugift Dejbjerg
Tjenestefolk:
Mourids Andersen 22 Aar ugift Sdr. Lem
Niels Peder Mikkelsen 24 Aar ugift Vorgod
Christen Christensen 15 Aar ugift Dejbjerg
Else Marie Nielsen 53 Aar ugift Hanning
Mette Stephansen 19 Aar ugift Dejbjerg

Anders Chr. Jungersen 43 Aar gift Brøndum, Sognepræst
Hedevig Ingeborg, f. Bang 39 Aar gift Støvring hans kone
Deres børn:
Jørgen Bang Jungersen 8 Aar Dejbjerg
Hector? Fr. Estrup Jungersen . 7 Aar Dejbjerg
Ane Kirstine Bang, f. Wogellund 80 Aar Enke København, Præsteenke,
lever af pension

C.... ? B 29 Aar ugift Slagelse S ? a la suite
Mariane Friis 24 Aar ugift Ringkøbing Husjomfru
Tjenestefolk
Ane Kathrine Christensen 24 Aar ugift Dejbjerg
Margrethe Kirstine Ovesen 27 Aar ugift Skjern
Jeppe Christian Jacobsen 31 Aar ugift Velling i

I 1864 rejste Jungersen, og Faurschou rykkede ind. Det varede dog kun til
1871, og efter at han var død, kom J. E. Viberg. Han boede her til 1880. I
Vibergs tid var der en forpagter, der hed Simon Kristensen. Sidste var født
i Nr. Bork og hans kone, Elisabeth Jensen Høj, i Outrup.

I 1880 står Klaus Adamsen opført som forpagter; han var født i Sdr.
Vium, og hans kone, Abelone Kirstine Nielsen, var fra Hemmet; der vàr på
det tidspunkt fem børn.

Pastor S. T. Balslev flyttede ind i 1880, og nu overtog en Peder Nielsen
forpagterhvervet.

I 1892 kom pastor Norup og i 1894 en ny forpagter, Jacob Pedersen. Han
og hans kone, Else Marie, tog helhjertet del i det nye samfundsliv. Jacob
blev især brugt i arbejdet blandt de unge mænd, på hvilken plads han var
kendt og påskønnet som en drivende og tjenende kraft. Han valgtes i 1903
ind i det nyoprettede menighedsråd. Efter at skolen i Gl. Dejbjerg var ned
lagt i 1906, købte Jacob Pedersen ejendommen og flyttede et par år senere
dertil. Pastor Søbye, der var kommet i 1900, gav sig efter Jacobs bortrejse
selv til at drive præstegården.

Søbye rejste i 1911, og efter at pastor Vegel havde været her et år, kom i
1912 pastor Boeck. Der kom nu atter en forpagter, Jens Sørensen, der efter
en kort tid i Rabjerg flyttede til Skjern. En anden, Hans P. Madsen, for
pagtede gården en kort tid, ligesom P. Birkkjær; men hermed var linen
løbet ud, og ingen ville mere vove sig i gang med gårdens drift. Jorden
havde aldrig set mergel — næppe gødning — og lå hen i så ringe stand som
vel muligt.

Kirkeministeriet afstod nu gården til det ministerium, under hvilket
opdragelsesvæsnet sorterede, og dette søgte at få oprettet et hjem til anbrin
gelse af unge mennesker, der var anbragt under dets forsorg. Pastor Boeck
blev forstander, og som bestyrer antoges Chr. Sørensen, Nysted. Heller ikke
dette forsøg blev nogen succes, og i 1922 solgtes gården til Jens Kirk fra
Vesterager.

I 1924 flyttede pastor Boeck ind i den nyoprettede præstebolig på Dej
bjerglund, hvorefter Jens Kirk kaldte den gamle præstegård for Bøgholt.
Året efter giftede han sig med Maren Hasager.

1929 brændte stuehuset, som i hundrede år havde været ramme om de
mange præsters familieliv.

Man kan vist roligt kalde Jens Kirk en børneven — og dette i forbindelse
med flere fortilfælde i familien bevirkede vel, at Jens begyndte en søndags
skole og fortsatte med den, så længe han levede. Han tog med interesse del
i, hvad der angik sognets ve og vel. Fra 1944 til sin død var han medlem
af sognerådet. Maren døde i 1940. Børn: Jens Chr., gift med Inger Rasmus
sen, er i Skjern, Erik, gift med Anna Lauridsen, er i Lem ved Skive, Johanne,
gift med Bengt Nilson, er i Stockholm, Svend Aage, gift med Karen Lauridsen
er i Vodskov. I 1948 giftede Jens Kirk sig med Mette Jensen fra Hee.
De fik to børn, Poul og Mary. Jens døde i 1953, hvorefter Mette solgte går
den og flyttede til Lønborg.

Den næste og nuværende ejer af Bøgholt, Ejvind Aarup, stammer fra
Velling, mens hans kone, Rigmor V. Christoffersen, er fra Fyn. De har seks
børn, Knud, Inger, gift med Jørgen Larsen, Stauning, Gunnar, Anker, Sv.
Erik, Anton.

Når vi tænker på gårdens tilstand, før den solgtes til privat eje, og sam-
menligner med situationen nu, må vi ved tanken på de to mænd, der har
været på den, sige, at der er gjort et godt stykke arbejde.

Rigmor og Ejvind Aarup ejede gården indtil december 1972.
Sønnen Sved Erik Aarup overtog gården i 1972. Han er senere gift med Lisbeth Rudbæk Olsen. Børn: Kristian Rudbæk Aarup f. 1982 og Lene Aarup f. 1984.

I 1966 var der både køer og grise på gården. I 1970 udvidedes køerne fra 30 til 55. Køerne blev sat ud i 1976, der fortsattes med ungdyr og fedekalve indtil 1986. Svineproduktionen blev udvidet i 1977 og yderligere i1983 og 1994. Nuværende sohold med opdræt ca. 140 søer.
Årsproduktion ca. 3000 slagtesvin.
Jordkøb siden 1966.

Købte Chr. Madsens ejendom, Dejbjergvej 11 i 1984, solgte bygningerne til Alice og Harry Andersen samme år. Købte 46 ha af Henrik Enemark, Lille Skindbjergvej 1 og 20 ha af Dagny og Albert Kirk, Dejbjergvej 18 i 1997.

Til Bøgholt hører nu ca. 190 ha, der drives med korn , kartofler ærter og frøgræs.


I Forbifarten

På vej mod næste hjem. Vi kommer forbi haven på Bøgholt, men vi skal
ikke ind, idet vi jo allerede har været her.

Men hvad er det? Bedst som vi svinger om havehjørnet, er der noget, der
fanger vor opmærksomhed. Var det en skikkelse, vi så et glimt af mellem
havens træer, eller var det en skygge?

Her har de vandret op og ned, frem og tilbage — den lange række af
præster og deres koner . .. Her gik Langø imellem han skrev med den fine
håndskrift ... Her gik Jungersen — provsten — hvis arbejde sattes højt, hvil
ket kendes på, at da en mands evner til at beherske en situation blev draget
i tvivl, sagde han med selvfølelse ,,a er konfirmeret af en provst” — og så
færdig med mere snak om den ting ... Her gik Faurschou, syg og træt, til
han segnede under sygdom og arbejdets byrder . . . Her gik Balslev, den
gang hans hustru blev taget bort, og han skrev: ,,Du dyre hustru lille”
Her stred Norup den sidste tunge strid, mens man ventede i spænding og
med ængstelse . . . Her har de gået, Søbye og Boeck, nygifte med deres ko
ner, og glædet sig over havens skønhed og frugtbarhed.
Ja, det er ikke let at komme forbi, uden at minderne taler. Men, som
hun sagde konen ,,i hvert så fald” — vi må videre.