Bækbo

Bækbo ejerlav er meget stort og bestod i 1800-tallet både af Bækbo, Uglbjerg og Rabjerg. Vi har valgt at dele området op i de tre dele for overskuelighedens skyld.

 I dette afsnit omtales området fra Vesteragervej i vest og Dejbjerg Hedegårde i øst - nær Dejbjerg Hede

 

Bækbo har navn efter bækken, der danner grænse mellem Dejbjerg og Lem

sogne; navnet kommer af begrebet ,,at bo ved bækken”, og det dækker

bebyggelsen på begge sider af bækken.

 

Bækbo har ikke altid ført en så tilbagetrukket tilværelse som så mange

landsbyer. Dette skyldes vel nok først og fremmest, at der i jorden har været

store mængder mergel, og mange er de læs, der ad sandede og krinklede

veje er slæbt hjem til kalkfattige jordlodder.

 

Det var dog først, da der i 1912 blev stiftet et mergelselskab i Hanning

og Sædding sogne med det formål for øje at få mergelen fra Bækbo ført så

nær som muligt dertil, hvor der var brug for den, at der blev tale om stordrift.

Mange er de tipvognstog, der raslede op over heden og gjorde slæbet

på vejene overflødigt. At den lette adgang til mergelen bevirkede, at mange

brugte mere end godt var, er en anden historie.

 

På de marker, hvor mergelen bragtes hen, lå der store stendynger, der var

samlet op af jorden, og entreprenøren, der kørte mergelen ud, fandt nu på

at tage sten med på tilbagevejen og bringe dem til Lem station. Herfra førtes

de videre til Hvide Sande til de store arbejder der med støbning af bolvær-

ker. Ja, manden kunne selvfølgelig ikke tage stenene uden videre, men måtte

købe dem, hvilket i mange tilfælde ikke var vanskeligt, og der er mange

måder at handle på. En mand, som havde en stor dynge sten, solgte dem på

den betingelse, at han skulle have halvdelen af købesummen, når det halve

af dyngen var kørt, og resten, når det sidste af dyngen var fjernet. Det gik

godt, hvad første halvdel angik, men køberen lod en lille klat sten blive

liggende, så betalingen for sidste halvdel aldrig blev forfalden.

 

Hvor mergelen fjernedes, fremkom en dyb grav af ikke så lille et om

fang, og da graven fyldtes med vand, blev der en større sø. På den plads,

hvor fattiggården lå, før den brændte i 1913, oprettedes i 1943 en arbejds-

lejr, hvor arbejdsløse — især fra København — skulle lære arbejdets goder at

kende, samtidig med at deres arbejde bidrog til kultivering af heden. Om

resultatet for den enkelte arbejder skal der intet siges — men på heden blev

arbejdets resultat ikke iøjnefaldende.

 

Under og særlig efter den anden verdenskrig var lejren beslaglagt til

opholdssted for flygtninge — mest kvinder og børn. I den periode blev den

omtalte sø brugt til badning, og i den meget varme sommer 1947 blev der

også taget solbad - i lidt eller intet tøj. Det kan selvsagt intet sigtes til, at

 

disse mennesker, over hvis liv der faldt så lidt solskin, higede efter at få så

meget som muligt af den varme, som himlens sol dette år forsynede os alle

med i så rigt mål — men der var flere sider ved sagen — for som Pe Tanning,

hvis vej ofte førte der forbi, engang sagde: ,,Jeg har det største besvær med

at styre min gamle cykel der forbi!”

 

Jo, det er et sted, hvor der skete noget, således fandt vore fjender på byg

geri med stalde, og hvad det ellers var for noget.

 

Ved tanken på Bækbo kommer også tunge og triste minder frem. Under

arbejdet med mergelen mistede en mand en fod og blev invalid, og hvor

lagde det sig tungt over alles sind, da det en aften spurgtes, at to drenge var

gået til bunds i søens vand.

 

Inden vi forlader Bækbo, må det lige nævnes, at i 1870 taltes her Jens

Chr. Baden, 76 år, indsidder (hvor han sad inde vides ikke), hans kone,

Sidsel Jensen, 37 år, og fire børn: Jensine Kirstine, Gustav Ludvig, Niels

Chr., Jacob Chr. (alle Baden).

I 1890 var her landpost Anders Lyager Lauridsen, hans kone, Kirsten

Lauridsen, og børn: Ane, født i Ølgod, Laurids Lyager, født i Hanning,

Jens ?, født i Dejbjerg.