Gribsvej 3

DEJBJERG KJÆRGAARD

GRIBSVEJ 3

 

I 1787 er der ved folketællingen ikke nævnt nogen ejer af Kjærgaard,

men den første på listen er en ung pige på 20 år, Lisbeth Madsdatter, der

betegnes ,,Ejeren af Kjærgaard hans Datter”. Der er to karle og en pige.

Den ældste af karlene hedder Hans Christensen og er 38 år. I gården har

der været to lejligheder, for der nævnes endnu en husstand, bestående af:

Ane Michelsdatter, husmoder, 57 år, enke, og hendes moder Mette Jensdat

ter, 81 år, enke, (nyder ophold hos datteren) samt en pige på 21 år.

 

1801 hedder ejeren Hans Christensen, gårdmand og bonde; hans kone er

Elisabeth Madsdatter. Lisbeth er altså blevet gift med den førnævnte Hans,

og de har gården. Der er fire børn, en søn og tre døtre, fra 9 til 2 år, des

uden i karl, 1 dreng og to piger. Til sidst står ,,til Huse Ane Michelsdatter,

uden Familie, 70 Aar, Enke, nyder Ophold af Gaarden”.

 

Vi kommer til næste tælling 1834, og da hedder manden Jens Christen

sen. Hans kone er datter af den forrige ejer, hun er 39 år og har været gift

før med en mand, der havde navnet Niels, hvilket vi ved deraf, at hun med

ind i ægteskabet bragte syv børn med efternavnet Nielsen. Der var to karle

og en pige, Maren Hansdatter, husmoderens søster, 37 år. I den anden lejlig

hed boede Gravers Jensen, 32 år, indsidder og daglej er, Mariane Jensdatter,

33 år, hans kone, og Jens Graversen, 1 år, deres barn.

 

Det er ganske andre folk, vi finder i 1860: Jacob Christian Baden, 50 år,

landvæsenskommissær, Charlotte Louise Heide, 47 år, hans kone, f. i Frede

riksborg, Jens Christian Baden, 23 år, deres søn, f. i Timring, og Christiane

Baden, 19 år, deres datter, f. i ølstrup. Desuden to karle og en pige.

 

Kommen frem til 1860 finder vi, at Jens Christian Baden står som gårdbestyrer.

Hans kone, Sidsel Jensen, er 28 år og født i Velling. Der er to

børn, Charlotte Louise og Jacobine, på 4 og 2 år (begge bedsteforældrene

er altså opnævnt). Endvidere træffer vi en ung mand på 29 år, Bendix

Andreas Heide Baden, født i Ølstrup. Også nu er der to karle og en pige.

 

I 1870 er Jens Chr. Baden ikke længere i Kjærgaard, men vi finder ham

på en gård i Bækbo. Nu er Bendix Andreas Heide Baden opført som Kjær

gaards ejer. Han er 39 år og ugift. Vi ser ham imidlertid igen i 1880 lige

ledes som ejer, men nu med kone og tre børn. Konen hedder Hansine Kir

stine Kristiansen og er tyve år yngre end han. Børnenes navne er Anne

Marie, Christian Peder og Jacob.

 

1890 står Chr. Pedersen, f. i Velling, som gårdens ejer. Hans kone Kir

stine Kristensen er født i Lem, og der er 3 børn, Anders Chr., Peder og

Bodil Marie. Senere kom der flere børn til, Johanens, Harald og Viggo, der

alle rejste til Amerika. Konen døde omkring 1900, og i 1914 solgte Chr.

Pedersen gården til Julius Sørensen, Skjern.

 

Denne bortsolgte foruden en del eng og kjær jorden øst for banen, det

sidste til Peder og Poul Poulsen, Bork. Derefter solgte han i 1914 gården

til Ole Chr. Laugesen fra Ikast. Hans kone, Maren Jensen, var født i Sunds.

De solgte i 1944 gården til Eli Christensen fra Ikast. Han boede der ikke

selv, men drev den med forskellige bestyrere. Ole og Maren flyttede til

Skjern, hvor de siden begge er døde. Børn i deres ægteskab: Marthe, gift,

bor i Ølgod, Anders, gift, bor i Stampen, Bernhard, gift, bor i Fiskbæk,

Jens, bor i Velling, Ellen Jensine, var gift, boede i København, døde i 1962,

Laurids Kjærgaard, gift, bor i Kolding, Jenny Kjærgaard gift, bor i Dejbjerg,

Margrethe Kjærgaard, gift, bor i Skjern.

 

Den nuværende ejer af Kjærgaard, Svend Aage Nielsen, er født i Aadum,

og hans kone, Doris Knudsen, ligeså. Af børn har de syv, fem piger og to

drenge: Ingrid, Aase, Kirsten, Britta, Frederik, Agnethe og Søren.

 

Vi slutter disse spredte træk fra Kjærgaard med at minde om, hvorledes

slægternes skæbne slynger sig ind i hinanden. Den nuværende ejer af Kjær

gaard stammer på moderens side fra Stampen. Den nuværende ejer af Stam

pen stammer fra Kjærgaard. Vi begyndte disse optegnelser i 1787 med Lis-

beth Madsdatter. Hun var da en ung pige på 20 år, senere var hun hus

moder i Kjærgaard i mange år. En af hendes døtre, Maren Hansdatter, er i

1845 opført som husmoder i Stampen, og her møder vi Lisbeth for sidste

gang, idet der står: Elisabeth Madsdatter, 78 år, nyder aftægt fra Kjærgaard.

Også en anden af Stampens ejere, Jens P. Sørensen, stammer på mødrene

side fra Kjærgaard.

 

Søren Sand Nielsen overtog gården efter sin far Svend Åge Nielsen i 1986. Søren er gift med Henriette fra Stauning. De har børnene: Jeanette, Charlotte og Christian.

 

Der er bygget maskinhus i 1975.Gammel lade fra 1874 nedrevet og erstattet med ny foderlade +ungdyr på spalter i 1991, Stuehuset fra 1817 blev fornyet i 1992.

 

Søren driver gården med malkekvæg. I 1998 er han gået over til økologisk.

Tilkøbt jord- 2 engparceller fra Jens Frandsen, engstykke fra Gerhard Mortensen, frijord Gestengen 5ha. 1991 Lille Kjærgård. 1993 engstykke Degnboel 5ha. 2 engstykker fra Marius Thomsen i 1988, et engstykke fra Thomas Thomsen 1998,engstykke 4ha. fra Sandagergård 1998.

 

Tekst fra Trap Danmark - Bølling Herred - s. 767 -  ca. år 1912-13

Ejer: Christen Petersen, som overtog Gaarden 1. Septbr. 1886, er født i Klaptoft i Velling Sogn, 27. Septbr. 1850

Matr.-Nr. 23a m. fl. af Dejbjerglund. Hartkortn 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 43.000 kr. Branassurance for Hovedb. 4,860 Kr. for Alvsb. 16,340 kr. gaarden samlede Areal 181 Tdr. Ld. deraf Ager 100, Eng 50, Mose 30, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift : Rug, Roer, Havre og 5aars Græs. Jorden Bonitet er god, sandmuldret Jord, dog hist og her , navnlig i den østlige Side af Marken, med Lerunderlag. Besætningen bestaar af 28 Malkekøer foruden c. 45 Stkr. Ungkævg og Kalve, 2 Tyre, 5 Heste, 8 Plage og Føl samt 6 Faar. Side Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Korthornsrace, vedligeholdes delvis ved eget Tillæg

Dejbjerg Kjærgaard købte den nuværende Ejer af B. Andreas Heide Baden, som 1868 havde overtaget den efter sin Moder, Charlotte Baden, der sad inde med den siden sin Mands Død. 

Gaarden ligger tæt V. for Banelinien fra Skjern til Ringkøbing, der skærer Ejendommens Jorder fra N. til S. Alle Gaardens Bygninger er nu af Grundmur, tækkede dels med Straa, dels med Tagpap. Hovedb. mens at være opført samtidig med Hestestalden 1817 efter Brand, medens Laden er bygget 1874, og Kostalden er opført 1909 med muret Hvælvingsloft mellem Jernbjælker. I 1911 er installeret Petroleumsmotor til Drift af alle Gaardens faste Maskiner. Gaarden ligger i den n. Side af sine Jorder, der har en jævn og god Overflade. Engen ligger mod V. paa tre Steder; den er tildels indhegnet og anvendes til Løsdrift efter Høslet. Idet hele anvendes Løsdrift baade til Kvæg og Heste, hvorfor også Agermarken er indhegnet i Fenner. 

(indleveret af Søren Sand Nielsen 2014)

Den første traktor på gården i mellemkrigstiden (Dejbjerg Lokalhistorisk arkiv B 663)

 Der køres kornneg - formegentlig i mellemkrigstiden (Dejbjerg Lokalhistorisk Arkiv B663)